Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2002 αρχικά με έδρα την Σπάρτη του Νομού Λακωνίας συνέπεια της έντονης δραστηριότητας των μετόχων της στην περιοχή τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά έργα.  

Από τις αρχές του 2012 η έδρα της επιχείρησης μεταφέρθηκε στην Αθήνα έτσι ώστε να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ευκολία τα έργα που εκτελεί σε όλη την επικράτεια και από το 2014 μαζί με την ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μετέφερε την έδρα της στην Νέα Σμύρνη. 

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει, αντιμετωπίσει και ολοκληρώσει κατασκευαστικές προκλήσεις που αφορούν έργα  Κτιριακά, Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων, Συντήρησης Πρασίνου, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αθλητικών εγκαταστάσεων, Καθαρισμού - Επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, έχει λειτουργήσει συμβουλευτικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, έχει προμηθεύσει με την βοήθεια της ΕΥΡΥΘΜΟΣ με "Οικοδομικά Υλικά" και "Έτοιμο Σκυρόδεμα" Ο.Τ.Α. για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών Χώρων τους και τέλος έχει την δυνατότητα να μελετήσει και σχεδιάσει προτάσεις για ιδιωτικές κατοικίες, πολυκατοικίες και Τουριστικές εγκαταστάσεις.

Με βάση το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) η εταιρεία κατατάσσεται στην 3η τάξη για τις κατηγορίες Οδοποιίας, Οικοδομικών και Υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Βιομηχανικών / Ενεργειακών, έργων  Πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και  στην Α1η τάξη στην κατηγορία Λιμενικών. Έχοντας στην Πολιτική της, την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών διαδικασιών σχετικά με την Ποιότητα των έργων, την Ασφάλεια και την Υγεία των εμπλεκομένων και το περιορισμό των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφαρμόζει και τηρεί ενοποιημένο σύστημα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.  

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και συμμετοχή σε όλες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων, ανάληψη όλων των προ-συμβατικών, συμβατικών και μετά-συμβατικών δράσεων.