Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων ή συμβάσεων μελέτης – κατασκευής, (Διακηρύξεις, Γενικές και Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Προϋπολογισμοί, κοστολογήσεις, επικαιροποιήσεις τευχών, Τεχνικά Δελτία και μελέτες Σκοπιμότητας.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και συμμετοχή σε όλες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων, την ανάληψη όλων των προ-συμβατικών, συμβατικών και μετά-συμβατικών δράσεων.