Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και συμμετοχή σε όλες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων, ανάληψη όλων των προ-συμβατικών, συμβατικών και μετά-συμβατικών δράσεων.