Κατασκευές για την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.